Authorized Representative

เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท

- ประเทศโปแลนด์ ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น 70,000 บาท/ปี

   เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ป.ตรี 3 - 3.5 ปี, ป.โท 2 ปี

- ประเทศอินเดีย ค่าเล่าเรียน เริ่มต้น 50,000 บาท/ปี

   เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ป.ตรี 3 - 4 ปี, ป.โท 2 ปี

- ประเทศมาเลเซีย ค่าเล่าเรียน เริ่มต้น 110,000 บาท/ปี

   เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ได้ปริญญาจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษ

   ป.ตรี 3 ปี, ป.โท (MBA) 1 ปี 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Line : @westhailand

Tel : 089-1916116, 083-2283404