English Camp in Australia

ค่ายภาษาอังกฤษใจกลางนครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

กลุ่มที่ 1 : 2 สัปดาห์ ค่าโครงการ 69,999 บาท

เดินทาง 25 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2020

- นักเรียนจะได้เรียนวันละ 4 ชั่วโมงกับเจ้าของภาษา

- กิจกรรมสันทนาการและทัศนศึกษาตามโปรแกรม

- พัก Homestay โดยแชร์ห้องละ 2 คน พร้อมอาหาร 3 มื้อ/วัน

- มีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนพาเดินทางจากสุวรรณภูมิ

ราคาดังกล่าวรวม

- ค่าสมัคร

- ค่าเรียนพร้อมเอกสารการเรียน

- ค่าทริปเที่ยวตามโปรแกรม

- ค่าวีซ่า

- ค่าประกันการเดินทาง

- ค่ารถรับจากสนามบินในวันที่เดินทางไปถึง

ราคาดังกล่าวยังไม่รวม

- ตั๋วเครื่องบิน

- ค่าเดินทางจากบ้านพักไปโรงเรียน

- Pocket money และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

ค่ายภาษาอังกฤษ ณ นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

ระยะเวลา 2 - 4 สัปดาห์

สำหรับน้องๆอายุระหว่าง 13 - 18 ปี

 

สถานที่จัดค่าย : โรงเรียน SMEAG เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

อุณหภูมิช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม โดยเฉลี่ยประมาณ 13-25 องศาเซลเซียส

นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษวันละ 4 ชั่วโมง ผสมกับกิจกรรม

ในแต่ละวันผ่านการดูหนัง ฟังเพลง และทริปนอกห้องเรียนตามโปรแกรม

ที่กำหนด พร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวออสเตรเลีย

โดยสามารถเลือกได้ 2 กลุ่ม แบบ 2 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์

รายละเอียดโปรแกรม 2 สัปดาห์

กลุ่มที่ 2 : 4 สัปดาห์ ค่าโครงการ 101,999 บาท

เดินทาง 22 มีนาคม - 18 เมษายน 2020

- นักเรียนจะได้เรียนวันละ 4 ชั่วโมงกับเจ้าของภาษา

- กิจกรรมสันทนาการและทัศนศึกษาตามโปรแกรม

- พัก Homestay โดยแชร์ห้องละ 2 คน พร้อมอาหาร 3 มื้อ/วัน

ราคาดังกล่าวรวม

- ค่าสมัคร

- ค่าเรียนพร้อมเอกสารการเรียน

- ค่าทริปเที่ยวตามโปรแกรม

- ค่าวีซ่า

- ค่าประกันการเดินทาง

- ค่ารถรับจากสนามบินในวันที่เดินทางไปถึง

ราคาดังกล่าวยังไม่รวม

- ตั๋วเครื่องบิน

- ค่าเดินทางจากบ้านพักไปโรงเรียน

- Pocket money และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

รายละเอียดโปรแกรม 4 สัปดาห์