top of page

Blog - News - Review - Promotion

ทุนเรียนต่อปริญญาตรีจาก St.Hopkins College เมืองบังกาลอร์St. Hopkins College เป็นคอลเลจขนาดปานกลาง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบังกาลอร์ ประกอบด้วย 2 Campus ได้แก่


1. St. Hopkins College วิทยาเขต Adugodi Campus อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Bangalore Central University เมื่อน้อง ๆ สำเร็จการศึกษา จะได้รับวุฒิปริญญาบัตรจาก Bangalore Central University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐประจำเมืองบังกาลอร์ เปิดทำการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี (เรียน ป.ตรี 3 ปีเท่านั้นนะคะ) จำนวน 3 หลักสูตร คือ

- บริหารธุรกิจ (BBA)

- พาณิชยศาสตรและการบัญชี (BCom)

- คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (BCA)

และหลักสูตรปริญญาโทอีก 1 หลักสูตร คือ MBA

2. St. Hopkins College วิทยาเขต Hennur Campus อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Bangalore North University เป็นแคมปัสน้องใหม่ ตั้งอยู่บนตึกในย่านยอดฮิตของนักศึกษาต่างชาติ เมื่อน้อง ๆ สำเร็จการศึกษา จะได้รับวุฒิปริญญาบัตรจาก Bangalore North University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐประจำเมืองบังกาลอร์ เปิดทำการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี (เรียน ป.ตรี 3 ปีเท่านั้นนะคะ) จำนวน 2 หลักสูตร คือ

- บริหารธุรกิจ (BBA)

- คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (BCA)


สำหรับปีการศึกษา 2020-21 นี้ St. Hopkins College ประกาศมอบทุนแก่นักเรียนไทยในระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้เรียนฟรีในชั้นปีที่ 2 และ 3

ซึ่งผู้รับทุนจะต้องชำระทั้งสิ้น 2,500 USD หรือประมาณ 78,000 บาท

ซึ่งประกอบด้วย ค่าเล่าเรียนสำหรับชั้นปีที่ 1 จำนวน 2,000 USD และค่าลงทะเบียนแรกเข้าสำหรับนักศึกษาต่างชาติกับ Bangalore North/Central University จำนวน 500 USD หรือประมาณ 15,500 บาท


น้อง ๆ สามารถระบุคณะและแคมปัสที่สนใจได้นะคะ โดยทุนนี้ครอบคลุมสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 3 หลักสูตรได้แก่ BBA, BCA และ BCom ค่ะ


คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นบุคคลผู้ถือสัญชาติไทย

2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือคาดว่าจะจบในก่อนเดือน พฤษภาคม 2563

3. มีเกรดเฉลี่ย GPA มากกว่า 2.00 ขึ้นไป


เอกสารประกอบการสมัคร

1. Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ และใบรับรองจากวุฒิ (หากผู้สมัครกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถยื่นใบเกรด 5 เทอมได้ค่ะ)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาหน้าพาสปอร์ต

4. รูปถ่าย

5. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากลิงค์ : ใบสมัคร)

6. ผู้สมัครทุนจะต้องกด Like Facebook Page : เรียนอินเดีย/ฟิลิปปินส์/โปแลนด์/มาเลเซีย by WES พร้อมทั้ง Share ประกาศรับสมัครทุนเรียนต่อปริญญาตรีจาก St.Hopkins College เมืองบังกาลอร์นี้ โดยตั้งสถานะเป็น Public ที่ Facebook ของผู้สมัครด้วย


หมายเหตุ:

- ไม่ใช้ผลสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL ใด ๆ ทั้งสิ้น แต่จะมีการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี เนื่องจากทางคอลเลจใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนค่ะ

- การคัดเลือกผู้รับทุน ใช้ระบบ First Come, First Served (FCFS) นั่นคือพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่ยื่นใบสมัครก่อนโดยไม่จำเป็นต้องรอจนถึงวันปิดรับสมัครทุน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

- เมื่อน้อง ๆ ได้รับทุนแล้ว จะต้องชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 500 USD เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์รับทุนและให้ทางคอลเลจออกจดหมายตอบรับเข้าเรียน (Admission Letter) สำหรับใช้ทำวีซ่า ส่วนค่าเล่าเรียนชั้นปีที่ 1 จำนวน 2000 USD น้อง ๆ จะต้องชำระในวันรายงานตัวที่คอลเลจค่ะ


ผู้สมัครต้องทำการแสกนเอกสารประกอบการสมัครตั้งแต่ข้อ 1-5 และ Screenshot ข้อ 6

แล้วส่งมาที่ Email: info@westhailand.com

โดยระบุหัวข้ออีเมลล์ว่า "สมัครทุนปริญญาตรี St. Hopkins"


ประกาศผลการพิจารณาผู้รับทุน ภายใน 10 วันนับจากวันสอบสัมภาษณ์


ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. ค่าวีซ่านักเรียน

2. ค่าหอพัก

3. ค่าโครงการ

4. ค่าสอบของ Bangalore North/Central University ในแต่ละภาคการศึกษา


ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ... Line ID: @westhailand

Tel.: 089-1916116 Facebook: https://th-th.facebook.com/thailand.wes


ดู 751 ครั้ง
Recent Posts
อ่านทั้งหมด
bottom of page