top of page

Blog - News - Review - Promotion

Work and Study in Philippines

ทำงาน / เรียนฟรี / พักฟรีที่ฟิลิปปินส์

Updated: 28 May 2023


หลายๆโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่เมืองบาเกียว และเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ กำลังมองหาคนไทยเพื่อไปร่วมงานในฐานะ Student Manager/ Student Staff โดยมีเงื่อนไขและ Benefits ของแต่ละโรงเรียนที่แตกต่างกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้มีสตาฟคนไทยประจำโรงเรียน ช่วยประสานงานระหว่างนักเรียนไทยที่ไปเรียนกับทางโรงเรียนได้ง่ายมากขึ้น


ผู้ที่เรามองหาคือ

• ผู้ที่มีความสนใจหรืออยากมีประสบการณ์ทำงานในสิ่งแวดล้อมต่างชาติ ร่วมกับเพื่อน Manager จากชาติต่างๆ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม ไต้หวัน ฯลฯ

• ผู้ที่มีงบประมาณจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษ


คำเตือน!

โครงการนี้อาจไม่เหมาะกับผู้ที่มองหาการทำงานแบบ fulltime ในต่างประเทศ และเน้นต้องการหารายได้เป็นหลัก เพราะค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าตอบแทนที่ได้จากโรงเรียน ไม่สูง แต่ทางโรงเรียนตอบแทนเป็นชั่วโมงเรียน ที่พัก และอาหารฟรี (รายละเอียดแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน)

*ยกเว้นบางตำแหน่งที่เป็น Fulltime*


เอกสารในการสมัคร

• Resume/CV in English (ระบุช่วงที่สามารถเดินทางไปเริ่มทำงานได้)

• สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) (ถ้ามี)

• คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC, IELTS, TOEFL (ถ้ามีแนะนำให้แนบมาด้วย)

ส่งมาที่ info@westhailand.com ระบุหัวข้อด้วยชื่อตำแหน่งและโรงเรียนที่ต้องการสมัคร

• เมื่อส่งเอกสารแล้ว แจ้งทีมงานผ่าน Line: @westhailand เพื่อติดตามและอัพเดท


หมายเหตุ

• WES ไม่มีส่วนในการพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว WES เพียงช่วยคัดกรองข้อมูลเบื้องต้น และส่งต่อให้ทางโรงเรียนเป็นผู้พิจารณา หากโรงเรียนสนใจ จะมีการนัดสัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์

• WES ไม่ใช่ตัวกลาง/ตัวแทน/ผู้ประสานงานในกรณีเกิดข้อขัดแย้งระหว่างผู้สมัครและโรงเรียนหากเกิดปัญหาระหว่างกัน WES ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ เว้นแต่มีปัญหาด้านการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน WES ยินดีให้คำแนะนำ

• WES ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน และเมือง ประสานงานในการสมัคร รวมถึงแนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทาง และการเดินทาง

• ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้ทำสัญญากับทางโรงเรียน โดยต้องอ่านรายละเอียดของสัญญาให้ชัดเจนก่อนทำสัญญา โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของทางโรงเรียนนั้นๆ

• ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจากทางโรงเรียน จะต้องชำระค่าแนะนำให้กับทาง WES จำนวน 5,000 บาทโรงเรียนต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร


1) Philinter, Cebu, Philippines (ฟิลินเตอร์)

Philinter โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่เซบู ฟิลิปปินส์
Philinter โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่เซบู ฟิลิปปินส์

บรรยากาศโรงเรียนฟิลินเตอร์ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

QQ English เรียนภาษาอังกฤษที่เซบู
บรรยากาศห้อง Study room
คลาสเรียนแบบกลุ่ม

(1) ตำแหน่ง Thai Student Staff 1 ตำแหน่ง

Benefits: สิ่งที่ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับ

1. ได้เรียนภาษาอังกฤษฟรี 4 ชั่วโมง/วัน ประกอบด้วยคลาสตัวต่อตัว 3 ชั่วโมง/วัน และคลาสกลุ่ม 1 ชั่วโมง/วัน (มูลค่ารวมประมาณ 122,000 บาท/6 เดือน)

2. ที่พักแบบห้อง 3 เตียง (Triple room) พร้อมอาหาร 3 มื้อ/วัน (จันทร์-ศุกร์) และ 2 มื้อ/วัน (เสาร์-อาทิตย์) มื้อเช้าควบเที่ยง, และมื้อเย็น (มูลค่ารวมประมาณ 170,000 บาท/6 เดือน)

3. เบี้ยเลี้ยงรายเดือน 8,000 Peso/เดือน (มูลค่ารวมประมาณ 29,500 บาท/6 เดือน)

หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะ Thai Student Staff

1. ทำงาน 5 ชั่วโมง/วัน

2. ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน

3. ดูแลประสานงานนักเรียน และรับนักเรียนใหม่ที่สนามบินในแต่ละสัปดาห์

4. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ดูแลอัพเดทโซเชียลมีเดียต่างๆของโรงเรียน เช่น Facebook เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

• เป็นคนไทย สัญชาติไทย อายุ 22 - 35 ปี

• สามารถพำนักที่ฟิลิปปินส์ได้มากกว่า 6 เดือน (หากมีผลการทำงานที่ดีเยี่ยม โรงเรียนอาจจะเสนอให้ปรับเป็นพนักงาน fulltime ของโรงเรียน ซึ่งจะมีการเสนอเงินเดือนและผลประโยชน์ที่มากขึ้น)

• มีทัศนคติที่ดี, พร้อมทำงานหนัก, สามารถทำงานเป็นทีม เข้ากับคนอื่นง่าย

• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องรับผิดชอบ

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

• ค่าประกันการเดินทาง

• ค่าไฟ, ค่าต่อวีซ่า, ค่าใบอนุญาตเรียนสำหรับคนต่างชาติ ฯลฯ


(2) ตำแหน่ง Thai Marketing Manager/Advisor 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่งนี้เป็น Fulltime ไม่มีคลาสเรียนให้

Benefits: สิ่งที่ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับ

1. เงินเดือนเริ่มต้น USD 500 1.1 ในกรณีมีประสบการทำงานมากกว่า 1 ปี ในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ (ESL School) หรือทำงานในเอเจนซี่เรียนต่อต่างประเทศ จะได้ปรับเงินเดือนขึ้นเป็น USD 800 ในเดือนที่ 3 1.2 ในกรณีไม่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้ปรับเงินเดือนขึ้นเป็น USD 700 ในเดือนที่ 4 1.3 ในกรณีมีผลการทำงานที่ยอดเยี่ยม อาจได้รับการปรับเงินเดือนมากกว่าที่กำหนดข้างต้นได้

2. ที่พักในโรงเรียนฟรี พร้อมอาหารทุกมื้อ ที่พักจะเป็นแบบห้อง 3 เตียง (Triple room) พร้อมอาหาร 3 มื้อ/วัน (จันทร์-ศุกร์) และ 2 มื้อ/วัน (เสาร์-อาทิตย์) มื้อเช้าควบเที่ยง, และมื้อเย็น (มูลค่า USD810/เดือน)

หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะ Thai Marketing Manager/Advisor

1. ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 7.50 - 17.00 น. แต่หากมีงานสำคัญอาจมีการทำงานเพิ่มในวันเสาร์

2. ติดต่อประสานงาน และตอบคำถามกับ Study-abroad agency และทำการตลาดเพื่อหานักเรียนและลูกค้าให้โรงเรียน

3. รับผิดชอบและอัพเดทสื่อโซเชียล

4. ดูแลให้คำแนะนำแก่นักเรียนในโรงเรียน

5. จัด Business trip มาไทย 2-3 ครั้ง/ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

• เป็นคนไทย สัญชาติไทย อายุ 23 - 35 ปี สามารถอยู่ในฟิลิปปินส์ได้มากกว่า 1 ปี

• มีความชำนาญในโปรแกรม Excel, Word, Power Point

• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ระดับ Intermediate ขึ้นไป

• มีทัศนคติที่ดี, พร้อมทำงานหนัก, สามารถทำงานเป็นทีม เข้ากับคนอื่นง่าย และจำเป็นต้องมีความกระตือรือร้นสูง

ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องรับผิดชอบ

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

• ค่าประกันการเดินทาง

• ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าไฟฟ้าที่หอพักเอง

หมายเหตุ

• ตำแหน่งจะเริ่มต้นที่ระดับ Advisor ก่อน และจะได้รับการปรับเป็น Manager เมื่อผ่านการประเมินว่ามีความสามารถถึงระดับ Manager

• ทางโรงเรียนจะมีการนัดสัมภาษณ์ออนไลน์หากผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว--------------------------------------------


2) API Beci, Baguio, Philippines (โรงเรียน เอพีไอ เบซิ เมืองบาเกียว)

โรงเรียน API Beci เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์
โรงเรียน API Beci เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์

บรรยากาศโรงเรียนและเมืองบาเกียว เมืองบนเขา อากาศดีทั้งปี


ตำแหน่ง Thai Student Manager 1 ตำแหน่ง

Benefits: สิ่งที่ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับ

1. ได้เรียนภาษาอังกฤษฟรี 3 ชั่วโมง/วัน (จันทร์-ศุกร์) (คลาสตัวต่อตัว หรือคลาสกลุ่ม)

2. ที่พัก

3. วีซ่า

4. เบี้ยเลี้ยงรายเดือน เดือนที่ 1-3 รับเดือนละ 5,000 Peso

เดือนที่ 4-6 รับเดือนละ 7,000 Peso

หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะ Thai Student Manager

1. Management of SNS (Blog and Facebook)

2. Student care

3. Translation/ document creation

4. General management support

5. New students pick up

6. ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8 ชั่วโมง/วัน เวลา 8.00 - 17.00 น.

7. ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

• เป็นคนไทย

• มีทัศนคติที่ดี, พร้อมทำงานหนัก, สามารถทำงานเป็นทีม เข้ากับคนอื่นง่าย

• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

• ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องวางเงินประกัน 20,000 Peso กับทางโรงเรียนเมื่อเดินทางไปถึง และเมื่ออยู่จนครบสัญญาและไม่ละเมิดข้อตกลงก็จะได้รับเงินคืน

ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องรับผิดชอบ

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

• ค่าประกันการเดินทาง

• ค่าอาหาร

บรรยากาศและข้อมูลโรงเรียน API Beci คลิ๊ก API Beci--------------------------------------------


3) B' Cebu, Philippines (โรงเรียน บีเซบู เมืองเซบู)

เป็นโรงเรียนเปิดใหม่ จะเริ่มเปิดดำเนินการในเดือนกรกฎาคมนี้ เป็นสาขาของโรงเรียน API Beci เมืองบาเกียว ที่มาเปิดแคมปัสใหม่ที่เซบู ตั้งอยู่บนฝั่ง Mactan New Town ใกล้สนามบินเซบูเพียง 8 กม. และใกล้ทะเล


ตำแหน่ง Thai Student Manager 1 ตำแหน่ง

Benefits: สิ่งที่ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับ

1. ได้เรียนภาษาอังกฤษฟรี! แบบตัวต่อตัว (คลาสเดี่ยว) 2 คลาส/วัน

2. ที่พัก พร้อมอาหารทุกมื้อ

3. เบี้ยเลี้ยงรายเดือน 10,000 Peso/เดือน (ประมาณ 6,250 บาท/เดือน)

4. ค่า SSP, ค่า ARC I-Card และ VIsa หากอยู่จนครบสัญญา (แต่ถ้าอยู่ไม่ครบสัญญา จะไม่ได้รับค่าต่างๆนี้คืน)

5. ค่าไฟฟ้าใช้ฟรีตามที่กำหนด หากใช้เกินจะต้องชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นมา

หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะ Thai Student Manager

1. Management of SNS (Blog and Facebook)

2. Student care

3. Translation/ document creation

4. General management support

5. New students pick up

6. ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 5 ชั่วโมง/วัน เวลา 8.00 - 17.00 น.

7. ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

• เป็นคนไทย สัญชาติไทย (ไม่จำกัดอายุ)

• สามารถพำนักที่ฟิลิปปินส์ได้มากกว่า 6 เดือน (หากมีผลการทำงานที่ดีเยี่ยม โรงเรียนอาจจะเสนอให้ปรับเป็นพนักงาน fulltime ของโรงเรียน ซึ่งจะมีการเสนอเงินเดือนและผลประโยชน์ที่มากขึ้น)

• มีทัศนคติที่ดี, พร้อมทำงานหนัก, สามารถทำงานเป็นทีม เข้ากับคนอื่นง่าย

• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องรับผิดชอบ

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

• ค่าประกันการเดินทาง

• ค่าไฟส่วนเกิน

• ค่าต่อวีซ่า, ค่าใบอนุญาตเรียนสำหรับคนต่างชาติ, ค่าบัตรคนต่างชาติ ซึ่งจะชำระเมื่อเดินทางไปถึง และจะได้รับคืนในกรณีอยู่ครบสัญญา

-----------------------------------------------


สอบถามเพิ่มเติม

Line: @westhailand (มี@) โทร. 095-1939879


#workincebu #workandstudy #workandstudyincebu #internship #studyincebu #cebu #เรียนเซบู #เรียนฟิลิปปินส์

ดู 1,201 ครั้ง
Recent Posts
อ่านทั้งหมด
bottom of page